Syrovátka

Knihovna se nachází v budov? Obecního ú?adu v Syrovátce.
V sou?asné dob? má v knihovním fondu tém?? 800 vlastních knih, dalších n?kolik set je zapůj?ených v rámci vým?nných souborů ze St?ediskové knihovny m?sta Hradce Králové. 
V roce 2006 prob?hla oprava budovy Obecního ú?adu, p?i které byly provedeny i opravy v knihovn?.
V knihovn? je ve?ejná internetová stanice, takže je zde možné tuto službu využívat.
 
 http://www.urbanicko.cz/sites/default/files/Syrov%C3%A1teck%C3%A1%20knihovna.pdf
 

aktualizováno: 25.11.2014